188网体育

Overview


2019                                                                                  

1. Two-dimensional copper nanosheets for electrochemical reduction of carbon monoxide to acetate

Wesley Luc, Xianbiao Fu, Jianjian Shi, Jing-Jing Lv, Matthew Jouny, Byung Hee Ko, Yaobin Xu, Qing Tu, Xiaobing Hu, Jinsong Wu, Qin Yue, Yuanyue Liu, Feng Jiao & Yijin Kang

Nature Catalysis, 08 April 2019

Doi:


2. Gold Implanted Plasmonic Quartz Plate as a Launch Pad for Laser Driven Photoacoustic Microfluidic Pumps

Shuai Yue, Feng Lin, Qiuhui Zhang, Njumbe Epie, Suchuan Dong, Xiaonan Shan, Dong Liu, Wei-Kan Chu, Zhiming Wang, and Jiming Bao

PNAS, March 14, 2019

Doi:


3. Catalytic transport of molecular cargo using diffusive binding along a polymer track

Lifei Zheng, Hui Zhao, Yanxiao Han, Haibin Qian, Lela Vukovic, Jasmin Mecinović, Petr Král & Wilhelm T. S. Huck

Nature Chemistry, 21 January 2019

Doi:


-------------------------------------------------------------------------------------------------


2018                                                                                   Highly Cited Papers

1. Plasmonic Chirality and Circular Dichroism in Bioassembled and Nonbiological Systems: Theoretical Background and Recent Progress

Xiang-Tian Kong, Lucas V. Besteiro, Zhiming Wang, Govorov

Advanced Materials, 2018

Doi:

2. Electrochemical Ammonia Synthesis via Nitrogen Reduction Reaction on a MoS2 Catalyst: Theoretical and Experimental Studies

Ling Zhang, Xuqiang Ji, Xiang Ren, Yongjun Ma, Xifeng Shi, Ziqi Tian, Abdullah M. Asiri, Liang Chen, Bo Tang, Xuping Sun

Advanced Materials, 28 May 2018

Doi:

3. Earthworm‐Inspired Rough Polymer Coatings with Self‐Replenishing Lubrication for Adaptive Friction‐Reduction and Antifouling Surfaces

Huaixia Zhao, Qiangqiang Sun, Xu Deng, Jiaxi Cui

Advanced Materials, 03 June 2018

Doi:

4. Boosted Electrocatalytic N-2 Reduction to NH3 by Defect-Rich MoS2 Nanoflower

Xianghong Li, Tingshuai Li, Yongjun Ma, Qin Wei, Weibin Qiu, Haoran Guo, Xifeng Shi, Peng Zhang, Abdullah M. Asiri, Liang Chen, Bo Tang, Xuping Sun

Advanced Energy MaterialsOCT 25 2018

Doi:


5. Improved photovoltaic performance from inorganic perovskite oxide thin films with mixed crystal phases

Joyprokash Chakrabartty, Catalin Harnagea, Mert Celikin, Riad Nechache

Nature Photonics, 09 April 2018

Doi:

6. Structure/Property Relations in “Giant” Semiconductor Nanocrystals: Opportunities in Photonics and Electronics

Fabiola Navarro-Pardo, Haiguang Zhao, Zhiming M. Wang

Accounts of Chemical Research, 2018

Doi:

7. Interfacial engineering in colloidal “giant” quantum dots for high-performance photovoltaics

Gurpreet S. Selopalab, Haiguang Zhao, Guiju Liu, Hui Zhang, Xin Tong, Kanghong Wang, Jie Tang, Xuhui Sun, Shuhui Sun, François Vidal, Yiqian Wang, Zhiming M. Wang

Nano Energy, 2018

Doi:


8. Phase-engineered SnSex toward SnSe2/SnSe heterostructure with improved thermal conductance by a low-temperature plasma-assisted chemical vapor reaction

Ling Lee, Chia-Wei Chen, Arumugam Manikandan, Shao-Hsin Lee, Zhiming M. Wang, Yu-Lun Chueh

Nano Energy, FEB 2018

Doi:

9. Ambient N2 fixation to NH3 at ambient conditions: Using Nb2O5 nanofiber as a high-performance electrocatalyst

Jingrui Han, Zaichun Liu, Yongjun Ma, Guanwei Cui, Fengyu Xie, Faxing Wang, Yuping Wu, Shuyan Gao, Yuanhong Xu, Xuping Sun

Nano Energy, 24 July 2018

Doi:

10. Measurement Quench in Many-Body Systems

Abolfazl Bayat, Bedoor Alkurtass, Pasquale Sodano, Henrik Johannesson, and Sougato Bose

Phys. Rev. Lett.16 July 2018

Doi:

11. Reconfiguring surface functions using visible-light-controlled metal-ligand coordination

Chaoming Xie, Wen Sun, Hao Lu, Annika Kretzschmann, Jiahui Liu, Manfred Wagner, Hans-Jürgen Butt, Xu Deng, Si Wu

Nature Communications, 21 September 2018

Doi:

12. High-performance artificial nitrogen fixation at ambient conditions using a metal-free electrocatalyst

Weibin Qiu, Xiao-Ying Xie, Jianding Qiu, Wei-Hai Fang, Ruping Liang, Xiang Ren, Xuqiang Ji, Guanwei Cui, Abdullah M. Asiri, Ganglong Cui, Bo Tang, Xuping Sun

Nature Communications, 28 August 2018

Doi:

13. Transport evidence for a sliding two-dimensional quantum electron solid

Pedro Brussarski, S. Li, S. V. Kravchenko, A. A. Shashkin & M. P. Sarachik

Nature Communications, 2018

Doi:


14. Discovery of ZrCoBi based half Heuslers with high thermoelectric conversion efficiency

Hangtian Zhu, Ran He, Jun Mao, Qing Zhu, Chunhua Li, Jifeng Sun, Wuyang Ren, Yumei Wang, Zihang Liu, Zhongjia Tang, Andrei Sotnikov, Zhiming Wang, David Broido, David J. Singh, Gang Chen, Kornelius Nielsch & Zhifeng Ren

Nature Communications, JUN 27 2018

Doi: 10.1038/s41467-018-04958-3

15. Reshaping the phonon energy landscape of nanocrystals inside a terahertz plasmonic nanocavity

Xin Jin, Andrea Cerea, Gabriele C. Messina, Andrea Rovere, Riccardo Piccoli, Francesco De Donato, Francisco Palazon, Andrea Perucchi, Paola Di Pietro, Roberto Morandotti, Stefano Lupi, Francesco De Angelis, Mirko Prato, Andrea Toma, Luca Razzari

Nature Communications, FEB 22 2018

Doi:

16. Planar Alignment of Graphene Sheets by a Rotating Magnetic Field for Full Exploitation of Graphene as a 2D Material

Feng Lin, Guang Yang, Chao Niu, Yanan Wang, Zhuan Zhu, Haokun Luo, Chong Dai, David Mayerich,Yandi Hu, Jonathan Hu, Xufeng Zhou, Zhaoping Liu, Zhiming M. Wang, Jiming Bao

Advanced Functional Materials, 25 September 2018

Doi:


17. High-Performance Electrohydrogenation of N2 to NH3 Catalyzed by Multishelled Hollow Cr2O3 Microspheres under Ambient Conditions

Ya Zhang, Weibin Qiu, Yongjun Ma, Yonglan Luo, Ziqi Tian, Guanwei Cui, Fengyu Xie, Liang Chen, Tingshuai Li, Xuping Sun

Acs CatalysisAugust 14, 2018

Doi:


18. Optoelectronic Properties in Near‐Infrared Colloidal Heterostructured Pyramidal “Giant” Core/Shell Quantum Dots

Xin Tong, Xiang‐Tian Kong, Chao Wang, Yufeng Zhou, Fabiola Navarro‐Pardo, David Barba, Dongling Ma, Shuhui Sun, Govorov, Haiguang Zhao, Zhiming M. Wang

ADVANCED SCIENCE2018

Doi:

19. Tin Selenide (SnSe): Growth, Properties, and Applications

Weiran Shi, Minxuan Gao, Jinping Wei, Jianfeng Gao, Chenwei Fan, Eric Ashalley, Handong Li, Zhiming Wang

ADVANCED SCIENCE2018

Doi:

20. Organic/Inorganic Metal Halide Perovskite Optoelectronic Devices beyond Solar Cells

Jiachen Sun  Jiang Wu  Xin Tong  Feng Lin  Yanan Wang  Zhiming M. Wang

ADVANCED SCIENCE2018

Doi:

21. Ultrahigh Power Factor in Thermoelectric System Nb0.95M0.05FeSb (M = Hf, Zr, and Ti)

Wuyang Ren, Hangtian Zhu, Qing Zhu, Udara Saparamadu, Ran He, Zihang Liu, Jun Mao, Chao Wang, Kornelius Nielsch, Zhiming Wang, Zhifeng Ren

ADVANCED SCIENCE2018

Doi:

22. Plasmonic Glasses and Films Based on Alternative Inexpensive Materials for Blocking Infrared Radiation

Lucas, V Besteiro, Xiang-Tian Kong, Zhiming Wang,Govorov

Nano Letters, 5 April 2018

Doi:

23. Photothermal Circular Dichroism Induced by Plasmon Resonances in Chiral Metamaterial Absorbers and Bolometers

Xiang-Tian Kong, Larousse Khosravi Khorashad, Zhiming Wang, Govorov

Nano Letters, 8 February 2018

Doi:

24. Electrically tunable single- and few-layer MoS2 nanoelectromechanical systems with broad dynamic range

Jaesung Lee, Zenghui Wang, Keliang He, Rui Yang, Jie Shan, Philip X.-L. Feng

Science Advances, 30 MAR 2018

Doi:


-------------------------------------------------------------------------------------------------

2017                                                                                    Highly Cited Papers

1. MATERIALS Science: Organic analogues of graphene(News and Views)  

Maryam Ebrahimi

Nature2017

Doi:

2. On-chip generation of high-dimensional entangled quantum states and their coherent control

Michael Kues, Christian Reimer, Piotr Roztocki, Luis Romero Cortés, Stefania Sciara, Benjamin Wetzel, Yanbing Zhang, Alfonso Cino, Sai T. Chu, Brent E. Little, David J. Moss, Lucia Caspani, José Azaña, Roberto Morandotti

Nature2017

Doi:

3. A low-loss origami plasmonic waveguide(Perspective)

Fiorenzo Vetrone

ScienceAUG 4 2017

Doi:

4. Passively mode-locked laser with an ultra-narrow spectral width  

Michael Kues, Christian Reimer , Benjamin Wetzel, Piotr Roztocki , Brent E. Little, Sai T. Chu, Tobias Hansson,

Evgeny A. Viktorov, David J. Moss, Roberto Morandotti

Nature Photonics2017    

Doi:

5. Advances in piezoelectric thin films for acoustic biosensors, acoustofluidics and lab-on-chip applications

Y. Q. Fu, J. K. Luo, N. T. Nguyen, A. J. Walton, A. J. Flewitt, X. T. Zu, Y. Li, G. McHale, A. Matthews, E. Iborra,  H. Du, W. I. Milne

Progress in Materials Science AUG 2017

Doi:

6.Near-Infrared, Heavy Metal-Free Colloidal “Giant” Core/Shell Quantum Dots

Xin Tong, Xiang-Tian Kong, Yufeng Zhou, Fabiola Navarro-Pardo, Gurpreet Singh Selopal, Shuhui Sun, Govorov, Haiguang Zhao, Zhiming M. Wang

Advanced Energy Materials18 September 2017

Doi:

7. Mid-infrared Plasmonic Circular Dichroism Generated by Graphene Nanodisk Assemblies

Xiang-Tian Kong, Runbo Zhao, Zhiming Wang,  Govorov

Nano LettersAug 2017

Doi:

8. Quantum Spin Hall Effect and Tunable Spin Transport in As-Graphane

L. Z. Zhang, F. Zhai, Kyung-Hwan Jin, B. Cui, Bing Huang, Zhiming Wang, J. Q. Lu, Feng Liu

Nano LettersJul 2017

Doi:

9. Bifunctional Metal Phosphide FeMnP Films from Single Source Metal Organic Chemical Vapor Deposition for Efficient Overall Water Splitting

Zhenhuan Zhao, Desmond E. Schipper, Andrew P. Leitner, Hari Thirumalai, Jing-Han Chen, Lixin Xie, Fan Qin,  Md Kamrul Alam, Lars C. Grabow, Shuo Chen, Dezhi Wang, Zhifeng Ren, Zhiming Wang, Kenton H. Whitmire, Jiming Bao

Nano Energy2017

Doi:

10. Novel Type-II InAs/AlSb Core–Shell Nanowires and Their Enhanced Negative Photocurrent for Efficient Photodetection

Handong Li, Hayfaa Alradhi, Zhiming Jin, Ezekiel A. Anyebe, Ana M. Sanchez, Wojcioech M. Linhart, Robert Kudrawiec, Hehai Fang, Zhiming Wang, Weida Hu, Qiandong Zhuang

Advanced Functional Materials19 December 2017

Doi:

11. Highly Stable Colloidal "Giant" Quantum Dots Sensitized Solar Cells

Gurpreet S. Selopal, Haiguang Zhao, Xin Tong, Daniele Benetti, Fabiola Navarro-Pardo, Yufeng Zhou, David Barba, François Vidal, Zhiming M.Wang

Advanced Functional Materials2017

Doi:

12. Spin-momentum locked interaction between guided photons and surface electrons in topological insulators

Siyuan Luo, Li He, Mo Li

Nature CommunicationsJul 14 2017

Doi:

13. Atomically dispersed hybrid nickel-iridium sites for photoelectrocatalysis

Chunhua Cui, Marc Heggen, Wolf-Dietrich Zabka, Wei Cui, Jurg Osterwalder, Benjamin Probst, Roger Alberto

Nature CommunicationsNov 7 2017

Doi:

14. Enhanced generation and anisotropic Coulomb scattering of hot electrons in an ultra-broadband plasmonic nanopatch metasurface

Matthew E. Sykes, Jon W. Stewart, Gleb M. Akselrod, Xiang-Tian Kong, Zhiming Wang, David J. Gosztola, Alex B. F. Martinson, Daniel Rosenmann, Maiken H. Mikkelsen, Govorov & Gary P. Wiederrecht

Nature CommunicationsOct 17 2017

Doi:10.1038/s41467-017-01069-3

15. Transparent Flexible Thermoelectric Material Based on Non-toxic Earth-abundant P-type Copper Iodide Thin Film

C. Yang, D. Souchay, M. Kneiss, M. Bogne, H. M. Wei, M. Lorenz, O. Oeckler, G. Benstetter, Y. Q. Fu, M. Grundmann

Nature CommunicationsJul 6 2017

Doi:

16. Cooperative expression of atomic chiralityin inorganic nanostructures

Peng-peng Wang, Shang-Jie Yu,  Govorov & Min Ouyang    

Nature Communications2017      

Doi:

17. Laser streaming: Turning a laser beam into a flow of liquid

Yanan Wang, Qiuhui Zhang, Zhuan Zhu, Feng Lin, Jiangdong Deng, Geng Ku, Suchuan Dong, Shuo Song, Md Kamrul Alam, Dong Liu, Zhiming Wang, Jiming Bao

Science Advances27 Sep 2017

Doi:

18. Tunable and laser-reconfigurable 2D heterocrystals obtained by epitaxial stacking of crystallographically incommensurate Bi2Se3 and MoS2 atomic layers

Anthony Vargas, Fangze Liu, Christopher Lane, Daniel Rubin, Ismail Bilgin, Zachariah Hennighausen, Matthew DeCapua, Arun Bansil, Swastik Kar

Science Advances14 Jul 2017

Doi:

19. Vertically Aligned MoS2/Mo2C hybrid Nanosheets Grown on Carbon Paper for Efficient Electrocatalytic Hydrogen Evolution

Zhenhuan Zhao, Fan Qin, Sashank Kasiraju, Lixin Xie, Md Kamrul Alam, Shuo Chen, Dezhi Wang, Zhifeng Ren, Zhiming Wang, Lars C. Grabow, and Jiming Bao

Acs CatalysisSeptember 18, 2017

Doi:


-----------------------------------------------------------------------------------------

2016                                                                                    Highly Cited Papers

1.Asymmetry in supramolecular assembly(PERSPECTIVE)

Suzette Slim

Science, 2016

Doi:

2.Generation of multiphoton entangled quantum states by means of integrated frequency combs

Christian Reimer1, Michael Kues1, Piotr Roztocki1, Benjamin Wetzel, Fabio Grazioso1, Brent E. Little, Sai T. Chu, Tudor Johnston, Yaron Bromberg, Lucia Caspani, David J.Moss, Roberto Morandotti

Science, 2016

Doi:

3.Organic optoelectronics: Stable multilevel memories(News and Views)

Maryam Ebrahimi

Nature Photonics, 2016

Doi:

4.Wafer Scale Phase-Engineered 1T-and 2H-MoSe2/Mo Core-Shell 3D-Hierarchical Nanostructures toward Efficient Electrocatalytic Hydrogen Evolution Reaction

Yindong Qu,Henry Medina,Sheng-Wen Wang,Yi-Chung Wang,Chia-Wei Chen,Teng-Yu Su,Arumugam Manikandan,Kuangye Wang,Yu-Chuan Shih,Je-Wei Chang,Hao-Chung Kuo,Chi-Yung Lee,Shih-Yuan Lu,Guozhen Shen,Zhiming M. Wang,Yu-Lun Chueh

Advanced Materials, 26 September 2016

Doi:

5.Orientation Control of Graphene Flakes by Magnetic Field: Broad Device Applications

of Macroscopically Aligned Graphene

Feng Lin, Zhuan Zhu, Xufeng Zhou, Wenlan Qiu, Chao Niu, Jonathan Hu, Keshab Dahal, Yanan Wang, Zhenhuan Zhao, Zhifeng Ren, Dimitri Litvinov, Zhaoping Liu, Zhiming M. Wang, Jiming Bao

Advanced Materials,10 November 2016

Doi:

6.Vital nodes identification in complex networks

Linyuan Lü,Duanbing Chen,Xiao-Long Ren,Qian-Ming Zhang,Yi-Cheng Zhang,Tao Zhou

Physics Reports, 2016

Doi:

7.Intrinsic Two-Dimensional Organic Topological Insulators in Metal–Dicyanoanthracene Lattices

L. Z. Zhang, Z. F. Wang, B. Huang, B. Cui, Zhiming Wang, S. X. Du, H.-J. Gao, and Feng Liu

Nano Letters, 2016

Doi:

8.Shaping electrocatalysis through tailored nanomaterials

Yijin Kang, Peidong Yangb, Nenad M. Markovicc, Vojislav R. Stamenkovicc

Nano Today, 21 September 2016

Doi:

9.Design and fabrication of silicon nanowires towards efficient solar cells

Peng Yu, Jiang Wu, Shenting Liu, Jie Xiong, Chennupati Jagadish, Zhiming M. Wang

Nano Today,12 November 2016

Doi:

10.Controlling the Localization of Liquid Droplets in Polymer Matrices by Evaporative  Lithography

Huaixia Zhao, Jiajia Xu, Guangyin Jing, Lizbeth Ofelia Prieto-Lopez,Xu Deng, Jiaxi Cui

Angewandte Chemie International Edition, 2016

Doi:

11.Heavy metal free, near

infrared colloidal quantum dots for efficient photoelectrochemical hydrogen generation

Xin Tong, Yufeng Zhou, Lei Jin, Kaustubh Basu, Rajesh Adhikari, Gurpreet Singh Selopal, Xin Tong, Haiguang Zhao, Shuhui Sun, Alberto Vomiero, Zhiming M. Wang

Nano Energy,25 November 2016

Doi:

12.Fully Transparent Nanocomposite Coating with an Amorphous Alumina Matrix and  

Exceptional Wear and Scratch Resistance

Matjaz Valant,Uroš Luin,Mattia Fanetti,Andraž Mavrič,Kateryna Vyshniakova,Zdravko Siketić,Mitjan Kalin

Advanced Functional Materials, 29 April 2016

Doi:

13.Quasi one-dimensional band dispersion and surface metallization in long-range ordered polymeric wires

Guillaume Vasseur, Yannick FagotRevurat, Muriel Sicot, Bertrand Kierren, Luc Moreau, Daniel Malterre, Luis Cardenas, Gianluca Galeotti, Josh LiptonDuffin, MarcoDi Giovannantonio, Giorgio Contini, Patrick Le Fe`vre, Franc¸ ois Bertran, Liangbo Liang,  Vincent Meunier & Dmitrii F. Perepichka

Nature Communications, Article number: 10235, 2016

Doi:

14.Real time measurements of spontaneous breathers and rogue wave events in optical

fibre modulation instability

Mikko Närhi, Benjamin Wetzel, Cyril Billet, Shanti Toenger, Thibaut Sylvestre, Jean-Marc Merolla, Roberto Morandotti, Frederic Dias, Goëry Genty & John M. Dudley

Nature Communications25 October 2016

Doi:

15.High  Performance Perovskite Solar Cells

Xin Tong , Feng Lin , Jiang Wu , and Zhiming M. Wang

Advanced Science, 2016
Doi:

-----------------------------------------------------------------------------------------

2015                                                                                    Highly Cited Papers

1.Photoelectrochemical water splitting: A new use for bandgap engineering(News and Views)

Jiming Bao

Nature Nanotechnology, 10, 19, 2015

Doi:

2.Undoing the effect of loss on quantum entanglement

 E. Ulanov, Ilya A. Fedorov, Anastasia A. Pushkina, Yury V. Kurochkin, Timothy C. Ralph& A. I. Lvovsky

Nature Photonics, 2015

Doi:

3.Sb-induced phase control of  InAsSb nanowires grown by molecular beam epitaxy

Q. D. Zhuang, Ezekiel A. Anyebe, R. Chen, H. Liu, Ana M. Sanchez, Mohana K. Rajpalke, Tim D. Veal, Z. M. Wang, Y. Z. Huang, and H. D. Sun

Nano Letters, Article ASAP, 2015

Doi:

4.Cross-polarized photon-pair generation and bi-chromatically pumped optical parametric oscillation on a chip

Christian Reimer, Michael Kues, Lucia Caspani, Benjamin Wetzel, Piotr Roztocki, Matteo Clerici,Yoann Jestin, Marcello Ferrera, Marco Peccianti, Alessia Pasquazi, Brent E. Little, Sai T. Chu,David J. Moss& Roberto Morandotti

Nature Communications, Article number: 8236, 2015

Doi:

5. Laser-assisted guiding of electric discharges around objects

Matteo Clerici, Yi Hu, Philippe Lassonde, Carles Milián, Arnaud Couairon, Demetrios N. Christodoulides, Zhigang Chen,Luca Razzari, François Vidal, François Légaré, Daniele Faccio and Roberto Morandotti

Science AdvancesJun 2015

Doi:

6.Broadband efficiency enhancement in quantum dot solar cells coupled with multispiked

plasmonic nanostars

Jiang Wu, Peng Yu, Andrei S. Susha, Kimberly A. Sablon, Haiyuan Chen, Zhihua Zhou, Handong Li, Haining Ji, Xiaobin Niu, Govorov, Andrey L. Rogach, Zhiming M. Wang

Nano Energy, 2015

Doi:


-----------------------------------------------------------------------------------------

2014

1.High responsivity photoconductors based on iron pyrite nanowires using sulfurization of

anodized iron oxide nanotubes

Jiang Wu, Lihui Liu, Shenting Liu, Peng Yu, Zerui Zheng, Muhammad Shafa, Zhihua Zhou, Handong Li, Haining Ji, and Zhiming M. Wang.

Nano Letters, 14, 6002, 2014

Doi:  

-----------------------------------------------------------------------------------------
188网体育 泛亚体育 泛亚体育 泛亚体育 博电竞 博电竞 博电竞